Chance encounter with a lunatic. [Tadashi/Kouhei.]